У праці [1] розглянуто підходи до моделювання взаємодії двох агентів, які ґрунтуються на передумовах теорії соціальних систем Н. Лум - korshu.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
У праці [1] розглянуто підходи до моделювання взаємодії двох агентів, які ґрунтуються - страница №11/12


Литература

 1. Анастази Анна. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Урбина Сьюзан. – СПб.: Питер, 2003. – С. 688. : ил. – (Сер. «Мастера психологии»).

 2. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – М.: МПСИ, 2005. – 584 с.

 3. Шадрин И.В. Инструментальный метод исследования деятельности обучающихся конструированию пространственных объектов / И.В. Шадрин // Системы управления и информационные технологии. – 2008. – № 2.2(32). – С. 308 – 311.

 4. Шадрин И.В. Компьютерные обучающие и диагностирующие игры на примере программы «Динамические пазлы» / И.В. Шадрин // Открытое образование: опыт, проблемы, перспективы: мат. II межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – Красноярск, 2006. – С. 148 – 151.

 5. Бурков В.Н. Теория активных систем: состояние и перспективы / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1999. – 128 с.

 6. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – М.: Советское радио, 1968. – 314 с.

THE USE OF SHAREPOINT AS A WEB-ORIENTED PLATFORM FOR COLLABORATIVE WORK AND DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS

Tukalo S.M.

Institute of Information Technologies and Means of Education of APS of Ukraine

The article reveals the main features of SharePoint: optimizing workflow, creating automated business processes to work with information resources, the possibility of collaborative work on one document, agreement documents online.
ЗАСТОСУВАННЯ SHAREPOINT ЯК ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ

Тукало С.М.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Стаття розкриває основні можливості SharePoint: оптимізація документообігу, створення робочих процесів для автоматизованої роботи з інформаційними ресурсами, можливість колективної роботи над одним документом, узгодження документів в онлайновому режимі.
Система освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства потребує адекватних засобів організації навчального процесу та управління галуззю. Такі засоби в першу чергу пов’язані з їхньою автоматизацією, здійснення якої на сучасному етапі розвитку базується на інформаційних технологіях. Інформаційні технології як система методів і засобів створення, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання, керування та використання інформаційних ресурсів забезпечують підвищення ефективності прийняття управлінських рішень і використання необхідних інформаційних ресурсів, що сприяє модернізації освіти та формуванню сучасного освітнього інформаційного простору.

Потоки управлінських документів постійно зростають, тому важливу роль відіграють методи прийняття оптимальних рішень, науково обґрунтовані критерії оцінювання інформаційного обслуговування та принципи ефективної організації та управління інформацією. Для забезпечення гнучкості та адаптованості до зростаючих обсягів та змісту інформаційних потоків інформаційної системи освіти ґрунтуються на знаннях, принципах та підходах поліпшеного проектування і обслуговування інформаційних ресурсів. В зв’язку з динамічністю інформаційних ресурсів і швидкими змінами самих інформаційних систем старі моделі програмного забезпечення виявляються неефективними і не задовольняють потреб користувачів.

Існує декілька способів вирішення цієї проблеми. Першим є створення нового програмного забезпечення «з нуля», що вимагатиме значних як матеріальних, так і інтелектуальних ресурсів, крім того, величезних затрат часу. Іншим варіантом є використання вже існуючих програмно-апаратних платформ, при цьому їх переналагодження вимагатиме менших матеріальних затрат в значно коротший термін. Однією з таких платформ є SharePoint від компанії Microsoft. Існує два продукти SharePoint від Microsoft: Windows SharePoint Services та Microsoft Office SharePoint Server. Windows SharePoint Services 3.0 пропонує базові засоби для створення веб-додатків. До таких засобів належать веб-частини, списки даних, бібліотеки документів, середовища виконання робочих потоків і шаблони веб-сайтів. Додатково до вищезазначеного, Microsoft Office SharePoint Server 2007 має важливі прикладні функції, включаючи систему створення сайтів по запитам користувачів, функції бізнес-аналізу, технологію Forms Services, управління контентом, вбудовані функції пошуку та засоби побудови соціальних мереж. Всі перераховані функції можуть бути доопрацьовані і доповнені розробниками з метою створення простих у використанні веб-панелей для моніторингу основних бізнес-процесів.

SharePoint – веб-орієнтована платформа для спільної роботи та система управління документами, що розроблена і розповсюджується компанією Microsoft. Це рішення може використовуватися для створення корпоративного веб-порталу, на якому розміщуються документи, що використовуються одночасно або спеціалізовані програми, такі як «вікі» або «блоги». Дані в SharePoint організовані у вигляді списків (наприклад, завдання, обговорення, календарі) і бібліотек документів. У SharePoint списки даних зберігають дані для кінцевих користувачів. Кінцеві користувачі можуть створювати таблиці за схемами за допомогою користувальницького інтерфейсу SharePoint, а потім створювати, редагувати і переглядати дані в цих таблицях. Розробники можуть звертатися до цих даних програмним шляхом. Функціональність SharePoint передається користувачу за допомогою веб-частин – це створювані розробником елементи веб-інтерфейсу, які згодом можуть застосовуватися на безлічі веб-сторінок. Вперше подібний підхід був застосований в ASP.NET, а потім веб-частини були використані і в SharePoint, де додавати їх на сторінки можуть самі користувачі, а за управління такими веб-частинами відповідають ІТ-фахівці. Такі веб-частини розміщуються на сторінках, які, в свою чергу, розташовані на порталі та доступні користувачеві через браузер [1, 2].

З боку користувача Sharepoint не вимагає встановлення специфічного програмного забезпечення чи особливих знань в області інформаційних технологій. Для роботи цієї системи на комп’ютері необхідно мати встановленою систему Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP або більш нову версію, та, з точки зору діловодства і документообігу, Microsoft Office 97 або його більш нову версію.

Для будь-якої системи електронного документообігу єдине централізоване сховище документів – обов'язковий компонент, в цьому сенсі SharePoint цілком підходить архітектурно, а наявні в ньому функції здатні вирішити основні завдання з управління документами. Варто також зауважити, що SharePoint перекладений на російську й українську мови і відмінно інтегрується з Microsoft Office.

Розглянемо, які елементи документообігу реалізуються за допомогою SharePoint.

На базі SharePoint досить легко автоматизувати канцелярію, тобто базові операції роботи з документами, які притаманні будь-якій системі документообігу. Це зберігання, облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів, ведення карток документів, пошук по атрибутах та вмісту. Всі ці функції забезпечуються вбудованими можливостями бібліотек SharePoint, їх потрібно тільки належним чином налаштувати – створити окремі бібліотеки для документів різних типів, додати необхідні колонки-атрибути, вказавши правила їх заповнення та індексації. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс дозволяє виконати подібну операцію у SharePoint порівняно швидко [3]. А з технічних аспектів слід виділити два найбільш цікавих.

По-перше, кожній бібліотеці документів SharePoint може бути присвоєна окрема E-mail-адреса (в поштовому домені організації), так що сам SharePoint буде приймати документи по електронній пошті (у вкладеннях), розкладати їх за каталогами відповідно до встановлених правил і автоматично заповнювати деякі поля карток. Дуже зручна можливість – скажімо, отриманий від адресата документ автоматично потрапляє в SharePoint, реєструється як вхідний, а далі, вже всередині організації, пересилається лише посилання на нього. У реальності, зазвичай, листи найчастіше надходять у паперовому вигляді, так що для розміщення в SharePoint їх доведеться відсканувати.

По-друге, SharePoint дозволяє визначити шаблони для всіх типів документів (лист, наказ, службова записка і т. п.), прив'язати їх до відповідних бібліотек і таким чином забезпечити можливість створення одноманітних документів в правильному місці.

При створенні найпростіших документів, наприклад, вихідних листів, можна обійтися стандартним шаблоном, вписати туди потрібний текст, присвоїти йому вихідний номер та роздрукувати на бланку. З цим легко справляється одна особа. Для більш складних ситуацій, коли документ готують кілька співробітників, SharePoint наділений стандартними функціями контролю версій – при зміні файлу йому присвоюється новий номер, а стара версія зберігається недоторканою. Таким чином, завжди можна побачити, хто, коли і які вносив корективи, і при необхідності повернутися до колишнього варіанта. Для зручності спільної роботи над документом в SharePoint можна створити окрему область (спеціалізований сайт), де розміщуються всі необхідні матеріали, розподіляються обов'язки, плануються обговорення [4].

Коли документ підготовлений, його зазвичай узгоджують із зацікавленими сторонами і затверджують. Для цього можна використовувати електронний підпис, поставити який дозволяє Microsoft Office. Засобами ж SharePoint в даному випадку можна перелічити всіх тих, чиї підписи потрібні, розіслати їм відповідні оповіщення, стежити за ходом узгодження, а після отримання останньої візи перевести документ у категорію затверджених, і, наприклад, відправити його за вказаною адресою. А для організації подібних сценаріїв у SharePoint служать Робочі процеси (Workflow).

Для будь-якої бібліотеки SharePoint можна задати робочі процеси, які повинні виконуватися з документами, що в ній зберігаються. Запуск робочого процесу відбувається або автоматично при додаванні нового або зміну існуючого документа, або в ручному режимі. У SharePoint стандартно присутні кілька заготовок для збору відгуків та підписів, затвердження [3, 4].

Функціонує цей механізм наступним чином. Припустимо, ваш колега розробив документ, розмістив його в SharePoint і запустив робочий процес «Збирання відгуків», включив вас в список тих, чия думка його цікавить. Ви отримуєте повідомлення, відкриваєте список завдань на порталі SharePoint (або в програмі Outlook, якщо до неї підключені завдання з SharePoint) і бачите нове завдання переглянути документ і дати свої зауваження в певний термін. Задачу можна передоручити комусь іншому або виконати самому. Для цього достатньо за вказаним посиланням відкрити документ і, якщо потрібно, внести корективи. Потім для завдання потрібно встановити статус «Виконано», і як тільки те ж саме виконають всі учасники, робочий процес буде успішно завершено, а автор документа відповідним чином повідомлений. Якщо ж відгуки вчасно не надійдуть, за списком завдань буде відразу видно, кому слід поквапитись.

Саме робочі процеси SharePoint і дозволяють формалізувати документообіг – як сценарії дій, необхідних при появі або зміні тих чи інших документів. Деякі з цих дій, в свою чергу, можуть призводити до створення нових або зміни існуючих документів тощо.

SharePoint дає можливість розробляти нові робочі процеси за допомогою SharePoint Designer (щоправда, цей компонент входить тільки в Enterprise-редакції Microsoft Office 2007). Це досить цікавий інструмент, за допомогою якого можна створювати складні багатоступінчаті послідовності, абсолютно не вдаючись до програмування. Однак, на освоєння цього конструктора потрібні зусилля і час, та й користуватися ним потрібно обережно. Приміром, дуже легко створити робочий процес, який автоматично запускається при зміні даних і сам їх змінює. Такий нескінченний цикл легко виведе з ладу портал SharePoint, так що доведеться провести відновлювальні роботи.

Кінцевим користувачам SharePoint пропонує широкий вибір готових для використання функцій. У той же час для розробників SharePoint є середовищем розробки додатків, на яку вони можуть спертися. Завдяки тому, що розробники SharePoint мають справу з тим же прикладним середовищем, що забезпечує функціональність системи для кінцевих користувачів, навички розробки додатків будуть корисні вдвічі. Це означає, що програми будуть і виглядати, і керуватися одноманітно. Якщо на підприємстві вже впроваджено систему на основі SharePoint, то додавати до нього нові програми не складе ніяких труднощів. Windows SharePoint Services 3.0 повністю побудований на технології ASP.NET, тому .NET-розробники будуть мати справу з добре знайомими мовами програмування, бібліотеками класів ASP.NET і NET Framework і звичними інструментами розробки.

Отже, SharePoint – це перша і поки що єдина серйозна система, що використовує стандартний механізм робочих процесів Windows Workflow Foundation (WF, складова Microsoft .NET 3.0) [2]. І хоча окремі аспекти такого рішення потребують подальшого розвитку та удосконалення, вже зараз нескладно передбачити, що незабаром SharePoint стане однією з основних платформ для автоматизації документообігу.Висновки:

 1. SharePoint на сьогодні є унікальним технічним засобом, для реалізації великих проектів і систем.

 2. Систему, створену на базі SharePoint, легко перебудовувати та розвивати, додаючи або змінюючи її компоненти.

 3. Навіть мінімальної кількості досвіду роботи з програмними засобами досить для використання SharePoint, і робота з ним не складатиме особливих труднощів.


Література

 1. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування.– К.:СофтПрес, 2006.– 824с.

 2. http://www.microsoft.com/rus/sharepoint/default.mspx

 3. Лондер О., Бликер Т. и др. Службы Microsoft Windows SharePoint. Шаг за шагом.– М.:СП «Эком», 2005.– 376с.

 4. Ноэл М., Спенс К. Microsoft SharePoint 2007. Полное руководство.– М.: «Вильямс», 2008.– 832с.

AUTOMATION OF STRUCTURING AND PRESENTATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Voichenko A.P.

International Research and Training Centre for Information Technologies and Systems

This work is devoted to consideration of electronic educational resources reuse problem for the different forms of educational activities. Basic modern technologies of electronic educational resources development are considered. Also the work offers an approach, allowing to develop on its basis an automated system, providing effective treatment of electronic educational resources with the purpose of their reuse.
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Войченко А.П.

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины

Данная работа посвящена рассмотрению проблемы многократного использования электронных учебных ресурсов для разных форм организации обучения. Рассмотрены основные современные технологии создания электронных учебных ресурсов. Предлагается подход, позволяющий разработать на его основе автоматизированную систему, обеспечивающую эффективную обработку электронных учебных ресурсов с целью их повторного использования.
Введение

Последние годы характеризуются бурным развитием информационных технологий. Информационные Технологии (ИТ) находят применение во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в обучении.

Бурное развитие сети Internet стало значимым стимулом для дальнейшего усовершенствования информационных технологий в обучении [1]. В последнее десятилетие происходило становление дистанционного обучения. Появилась концепция открытого образования, как системы предоставления образовательных услуг с помощью средств, имеющихся в распределенной информационно-образовательной среде, выбираемых пользователем и адаптированных под его конкретные запросы.

Для практической реализации ДО обычно применяются специализированные информационные системы – системы управления обучением (LMS). Для LMS характерно инкапсулирование большинства функциональных базовых модулей, необходимых для полноценного проведения ДО, в рамках одной информационной системы.

Данные системы, несмотря на внешние отличия интерфейсов и сильно отличающиеся количественные показатели как в отношении ресурсов, необходимых для их функционирования, так и в отношении производительности и широты спектра предлагаемой функциональности, весьма схожи структурно – базовая функциональность в них реализована на основе принципа модульности и группировки пользователей по их ролям в процессе обучения.

При таком подходе существенной проблемой становится организация непрерывного обучения (LLL), поскольку очевидно, что существующие LMS в первую очередь ориентированы на поддержку форм обучения с четким временным регламентом, жесткой фиксацией учебных ролей и прав доступа разных групп пользователей к отдельным учебным ресурсам [2].

Становится распространенной ситуация, когда в рамках одной образовательной структуры несколько вышеперечисленных задач решается на базе использования электронных учебных ресурсов [3]. Необходимо также отметить, что количество решаемых учебных задач, их приоритетность и порядок возникновения являются обусловленными значительным количеством факторов и существенно разнятся в различных образовательных структурах. Для Вузов, например, характерно создание систем ДО на базе имеющихся электронных учебных ресурсов, которые уже используются для стационарного и заочного обучения. В то же время в корпоративном секторе системы ДО зачастую создаются «с нуля» или являются логическим продолжением корпоративных курсов повышения квалификации и сертификационных тренингов.

Различие порядка возникновения учебных задач и приоритетности их решения в свою очередь обусловливает различные подходы к использованию электронных учебных ресурсов, форматы их представления, технологии разработки, хранения и обновления.

Очевидно, что решение задач организации различных типов обучения в образовательных структурах разных типов влечет за собой создание значительного количества электронных учебных ресурсов, которые могут содержать схожую или одинаковую информацию, но при этом существенно отличаться используемыми форматами данных и технологиями их обработки.

Таким образом, возникает проблема обеспечения многократного использования электронных учебных ресурсов для разных форм организации обучения.

Рассмотрим подробнее способы создания электронных учебных ресурсов.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о самых распространенных типах электронных учебных ресурсов – текстовых и графических. Ресурсы на основе мультимедиа-технологий, такие как виртуальные лаборатории или тренажеры являются достаточно специфичными, и их доля в общей массе электронных учебных ресурсов на сегодняшний день сравнительно невелика.

Результатом применения традиционных способов разработки являются разные по форме представления данных и используемому программному обеспечению типы электронных учебных ресурсов[4].

Как следствие, на использование одних и тех же электронных учебных ресурсов для достижения различных учебных целей в рамках разных форм учебной деятельности накладываются существенные технологические ограничения.

Проблема многократного использования электронных учебных ресурсов для разных форм организации обучения может быть решена по следующей схеме:


 • конвертация имеющихся электронных учебных ресурсов различных типов в единый формат;

 • проведение структурной декомпозиции на отдельные элементы;

 • агрегация выбранного набора логических элементов в новый электронный учебный ресурс, соответствующий решаемой учебной задаче.

В случае разработки нового электронного учебного ресурса с использованием элементов нескольких исходных ресурсов применяется метод множественной структурной декомпозиция.

Полученный в результате декомпозиции набор элементов далее используется как основа для формирования нового электронного учебного ресурса путем выбора подмножества элементов, удовлетворяющего заданным критериям с их последующей агрегацией в единый учебный ресурс.

На практике рассмотренная выше схема в большинстве случаев реализуется «вручную», путем копирования и вставки информационных блоков из одной системы в другую. Однако, при больших объемах перерабатываемой информации данный способ требует существенных затрат времени и привлечения значительного количества квалифицированного персонала.

Представляется целесообразной разработка систем, которые бы позволили автоматизировать значительную часть действий по реализации приведенной схемы.

Рассмотрим один из возможных подходов к автоматизации структурирования учебных материалов на примере средств контроля знаний.

Средства контроля знаний в современных учебных системах, реализованы, как правило, в виде тестов.

Целесообразно использовать формат HTML-документа в качестве общего формата для представления совокупности тестов, извлеченных из разноформатных электронных учебных ресурсов. Большая часть средств контроля знаний в современных учебных системах реализована в виде HTML-документов. Кроме того, подавляющее большинство программных продуктов, используемых для создания электронных учебных ресурсов поддерживают автоматическую конвертацию контента в данный формат.

Для простоты ограничимся рассмотрением наиболее распространенного типа тестов. В тестах такого типа обучаемому предлагается набор вопросов и несколько вариантов ответа на каждый вопрос. Для успешного прохождения теста необходимо выбрать один или несколько верных ответов на каждый предложенный вопрос.

Для тестов данного типа характерна жесткая внутренняя структура. Тест состоит из набора заданий, каждое задание, в свою очередь – из набора элементов. Элементами задания являются тестовый вопрос и совокупность верных и неверных вариантов ответа.

Таким образом, все тесты данного типа имеют схожую внутреннюю структуру, хотя они могут быть визуализированы значительным числом способов [5].

Анализируя совокупность содержащихся в HTML-документе форматов визуализации отдельных информационных блоков, можно выделить соответствующие структурные элементы каждого тестового задания.

Далее каждое тестовое задание может быть представлено в промежуточном формате (XML) и помещено в репозиторий для хранения, в случае необходимости - обновления и агрегации в состав новых электронных учебных ресурсов.

Этот процесс может быть алгоритмизирован, и осуществляться в автоматическом режиме соответствующим программным модулем.


<< предыдущая страница   следующая страница >>